No Item Gram Size
35g 160g 200g 400g 1000g 2.3kg (bkt) 5kg (bag) 5kg (bkt) 10kg (bkt)
1 OKI Super White
2 OKI Green
3 OKI Pink
4 OKI Red